Ryōan-ji

May 2019 | 13 Ryoanji Goryonoshitacho, Ukyo Ward, Kyoto, 616-8001 | google maps

15th century zen temple and garden.